Notícies

Mútua de Terrassa, Mutualitat de Previsió Social convocatòria Assemblea General Extraordinària de mutualistes

Previ acord de la Junta Directiva, el president de l’Entitat i en acompliment del que disposen els seus Estatuts convoca ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA que tindrà lloc el proper dia 27 de novembre, al local del carrer de Sant Antoni, 39-41, de Terrassa, a les 18 hores en primera convocatòria i a les 19 hores en segona convocatòria, per tractar dels assumptes del següent:

ORDRE DEL DIA


  • Examen i aprovació, si escau, de la proposta de modificació dels Estatuts Socials, per tal d’incorporar-hi el web oficial de l’entitat i per acomodar les limitacions temporals dels membres de Junta Directiva a la realitat actual. La proposta inclou la modificació dels articles 4, 24.a), 26.2. i 29.n) dels Estatuts Socials.


  • Delegació de facultats per a la formalització dels acords que s’adoptin.
Nota: Els Srs. Mutualistes tenen dret a examinar al domicili social la documentació relativa a la modificació dels estatuts socials, a partir de la publicació de la present convocatòria i fins a la data de la celebració de l’Assemblea general extraordinària.


La papereta d’assistència així com el document de delegació de vot els trobareu adjunts en aquesta comunicació o es podran sol·licitar per telèfon als números 93.736.50.75 i 93.736.50.60.


Terrassa, 30 d’octubre de 2018.El president,
Jordi Parera Martinell