Política de cookies

Aquest avís regula les condicions d'ús que han de ser observades i respectades pels usuaris/àries d'aquest portal. L'usuari/ària ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

TITULARITAT

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que la pàgina web http://www.mutuaterrassa.cat, pertany a MÚTUA DE TERRASSA, MPS, amb NIF núm. V08413460 i domicili social a Terrassa, Pl. Doctor Robert, núm. 5, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona.

MODIFICACIONS I RESPONSABILITATS

MÚTUA DE TERRASSA, MPS es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que MÚTUA DE TERRASSA, MPS ofereix en aquest lloc Web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordenament legal.

MÚTUA DE TERRASSA, MPS perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MÚTUA DE TERRASSA, MPS no es responsabilitza de possibles danys derivats d'interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions motivades per causes alienes a l'entitat. Tampoc respondrà pels danys causats per tercers mitjançant intromissions il·legítimes de tercers.

ENLLAÇOS EXTERNS

El web pot facilitar l'accés a altres llocs web que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'internet titularitat de tercers, amb la finalitat de facilitar recursos o informacions d'interès. No obstant, MÚTUA DE TERRASSA, MPS no es fa responsable del contingut dels mateixos, del funcionament del web enllaçat o dels possibles danys derivats de l'accés o ús del mateix, en no ser-ne el titular.

Tanmateix, en el supòsit que un usuari detecti qualsevol tipus d'irregularitat en relació als llocs enllaçats, es pot comunicar a MÚTUA DE TERRASSA, MPS a l'efecte d'adoptar les mesures oportunes, sense que en cap cas la comunicació comporti cal assumpció de responsabilitat ni obligació per part del titular de la web http://www.mutuaterrassa.cat/.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Aquest lloc web, el seu codi font, disseny, estructura, bases de dades i els diferents elements que conté i tots els seus continguts són propietat de MÚTUA DE TERRASSA, MPS o d'alguna entitat vinculada a la mateixa o de terceres persones que n'hagin autoritzat l'ús dels continguts, sense que es pugui entendre cedits ni reconeguts als usuaris cap dret sobre els mateixos.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de protecció de dades estableix la manera en què es tracten les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant la pàgina web i podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que l’entitat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-ho a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.

1.- Identificació del titular responsable del tractament:

MÚTUA DE TERRASSA, MPS (d’ara en endavant MÚTUA TERRASSA), amb NIF núm. V08413460 i domicili social Terrassa (08221), Pl. Doctor Robert núm. 5.

Delegat de Protecció de Dades: dpd@mutuaterrassa.cat

2.- Finalitat del tractament, base legal i terminis de conservació

A l’entitat tractem les dades personals dels usuaris de la web per a les següents finalitats: Per atendre qualsevol sol·licitud que ens faci arribar a través dels formularis habilitats a la web o qualsevol altre mitjà de contacte. En el cas que es facilitin dades personals a través dels formularis de què disposa la web, l’informem que les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents als formularis, en els quals se li informarà també de l’adreça del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat, així com les comunicacions a tercers si escau.

Bases legals per al tractament: La base legal per al tractament és l'autorització de l'usuari que es considera atorgada en acceptar la present política de protecció de dades.

El termini de conservació: Les dades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva eliminació.

3.- Destinataris de les dades personals

L’entitat comunicarà les seves dades a tercers en els següents supòsits:
Per obligació legal: a jutges, tribunals que ho sol·licitin per via judicial o en el marc d’una investigació policial.

4.- Drets dels titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre quines dades està tractant. A continuació, li indiquem els seus drets:

  • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

  • • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

  • • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’entitat deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

  • • Portabilitat: L'interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.L’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (APDCAT http://apdcat.gencat.cat/ca/inici o AGPD.- www.agpd.es) en el cas que no hagi vist satisfets l'exercici dels seus drets aquí indicats.

Per exercir els citats drets pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat 1, identificant a la seva petició la següent informació:
1.- Dades del sol·licitant (Nom i cognoms)
2.- Adreça de contacte
3.- Dret que vol exercir
4.- Sobre quines dades concretes formula la seva petició

En el termini màxim d’un mes resoldrem la seva petició a través del mateix mitjà que hagi utilitzat inicialment.

5.- Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, l’entitat aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES
Aquestes condicions queden subjectes a l'ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l'accés a la pàgina web i del seu ús, seran competents els Jutjats i Tribunals del Titular de la pàgina web, sens perjudici de que legalment s'estableixi un altre fur.