Informació sobre el tractament de dades personals en relació amb la COVID19

 • D’acord amb allò que es disposa en el Considerant 46 i en l’article 89 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), informem que la FUNDACIÓ ASSISTENCIAL DE MÚTUA DE TERRASSA, FPC, amb NIF G66886144 i domicili al c/ Sant Antoni, 32 – 08221 Terrassa (Barcelona), és el responsable del tractament de les dades dels pacients que hagin rebut assistència medicosanitària en algun dels Centres mèdics gestionats per aquesta entitat amb motiu de la infecció per la COVID19.


  El tractament d’aquestes dades es durà a terme respectant els principis de licitud, lleialtat, transparència, limitació, minimització, exactitud, integritat, confidencialitat i responsabilitat activa que inspiren l’actual normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.


  La finalitat del tractament és la investigació científica, la docència i la millora de la qualitat i la seguretat de l’assistència sanitària, i es fonamenta en raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública.


  Les bases legals que legitimen aquest tractament són l’interès públic essencial (article 6.1 lletra e RGPD), i l’interès vital de l’interessat i d’altres persones físiques (article 6.1 lletra d RGPD), amb aplicació en aquest cas de les següents excepcions per al tractament de dades de categoria especial contemplades en l’article 9.2 RGPD: lletra c (interès vital de l’interessat o altres persones físiques); lletra g (interès públic essencial); lletra h (assistència sanitària i diagnòstic mèdic); lletra i (raons d’interès públic en l’àmbit de la salut pública, com la protecció davant amenaces transfrontereres per la salut, i garantia d’elevats nivells de qualitat i seguretat de l’assistència sanitària); i lletra j (investigació científica).


  Les dades tractades amb aquesta finalitat poden ser cedides a tercers en cas d’obligació legal. També poden ser cedides a altres entitats públiques o privades amb la finalitat d’investigació i recerca mèdica i científica. En aquest cas, el responsable formalitzarà amb aquests tercers les corresponents clàusules contractuals que garanteixin el compliment de la normativa sobre protecció de dades personals, i s’implementaran les mesures de seguretat adequades al tractament, com la dissociació o anonimització de les dades identificatives dels interessats. No s’ha previst la transferència internacional de les dades.


  Les dades seran conservades durant el termini que disposi la legislació sanitària vigent en cada moment.


  També podran ser objecte de tractament les dades de contacte de les persones designades per aquests pacients, o dels seus familiars propers, amb la finalitat d’avaluar la qualitat i nivell de satisfacció de l’assistència mèdica rebuda per part de l’entitat responsable. La base legal d’aquest tractament és l'interès legítim del responsable (art. 6.1 lletra f RGPD).


  L’entitat responsable ha designat un Delegat de Protecció de dades: dpd@mutuaterrassa.cat.


  Els interessats poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició al tractament, adreçant la seva sol·licitud, acompanyada d’un Document d’Identitat, a l’adreça de correu electrònic uau@mutuaterrassa.cat, o de manera presencial al Servei d’Atenció a l’Usuari de Mútua Terrassa: Pl. Dr. Robert núm. 5 – 08221 Terrassa (Barcelona).


  En cas de no estar d’acord amb el tractament realitzat per la nostra Entitat o considerar vulnerats els seus drets, pot presentar reclamació en tot moment davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.