Programa científic

8.00h Acte inaugural. Presentació del curs

Dr. Sergi Call, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica
Sra. Anna Bertran, cap de la Unitat de Formació i Docència de la Direcció d’Infermeria
Dr. Baltasar Sanchez, cap d’estudis formació sanitària especialitzada

BLOC A – PATOLOGIA TORÀCICA MÉS FREQÜENT

Moderadora:
Dra. Mireia Serra, cap del Servei de Cirurgia Toràcica

8.15h Carcinoma broncogènic: principis bàsics del tractament quirúrgic.

Dr. Ramon Rami, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica

8.30h Pneumotòrax: classificació, tractament i casos pràctics.

Dra. Carme Obiols, metgessa adjunta del Servei de Cirurgia Toràcica

8.45h Embassament pleural: algoritme diagnòstic i guia del tractament quirúrgic.

Dra. Manuela Iglesias, metgessa adjunta del Servei de Cirurgia Toràcica

9.00h Traumatisme toràcic: indicació del tractament quirúrgic i casos pràctics.

Dra. Roser Saumench, metgessa adjunta del Servei de Cirurgia Toràcica

9.15h Discussió

BLOC B - TÈCNIQUES QUIRÚRGIQUES EN CIRURGIA TORÀCICA

Moderador:
Dr. Ramon Rami, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica

9.30h Vies d’accés al tòrax.

Dr. Sergi Call, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica

9.45h Tipus de reseccions pulmonars.

Dr. Sergi Call, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica

10.00h El drenatge pleural: tècnica, tipus de drenatges i sistemes de recollida i aspiració.

Dr. Juan Manuel Ochoa, metge adjunt del Servei de Cirurgia Toràcica

10.15h Maneig del drenatge pleural: casos pràctics d’errors freqüents.

Sra. Susana Valdivieso, infermera de l’àrea d’hospitalització quirúrgica

10.30h Discussió

10.45h Pausa

BLOC C – MANEIG INTRA I PERIOPERATORI EN CIRURGIA TORÀCICA

Moderadors:
Dr. Jesús Martínez, metge adjunt del Servei d’Anestèsia i Reanimació.
Sra. Anna Cabasés, cap de l’Àrea d’Hospitalització Quirúrgica i Servei de Crítics

11.15 h Implicacions de la ventilació unipulmonar

Dra. Eva Llàcer, metgessa adjunta del Servei d’Anestèsia i Reanimació

11.30h Cures d’infermeria: maneig del pacient a quiròfan.

Sra. Raquel Neira, infermera de l’Àrea d’Hospitalització Quirúrgica

11.45h Cures d’infermeria: maneig del pacient a la reanimació

Sra. Emma Batlle, infermera de l’Àrea d’Hospitalització Quirúrgica

12.00h Tractament intraoperatori del dolor toràcic.

Dr. Gerard Mestres, metge adjunt del Servei d’Anestèsia i Reanimació

12.15h Tractament postoperatori del dolor toràcic.

Dra. Alba Benito, metgessa adjunta del Servei d’Anestèsia i Reanimació.
Sra. Esther Garcia Tapias, infermera de la Unitat del Dolor Agut

12.35h Biòpsies intraoperatòries en cirurgia toràcica: indicacions i maneig de les mostres.

Dr. Luis Antonio Luizaga Velasco, metge adjunt del Servei d’Anatomia Patològica

12.50h Discussió

13.00h Optimització funcional del pacient fràgil

Dra. Felicitas Garcia, metgessa adjunta del Servei de Rehabilitació

13.15h Paper de la fisioteràpia respiratòria. Casos pràctics

Sra. Anna Garcia, fisioterapeuta del Servei de Rehabilitació

13.15h Paper de la fisioteràpia respiratòria. Casos pràctics

Sra. Anna Garcia, fisioterapeuta del Servei de Rehabilitació

13.30h Cures d’infermeria: maneig del pacient a l’Àrea de Crítics

Sra. Raquel Torrico, infermera de l’Àrea de Semicrítics

13.45h Cures d’infermeria: maneig del pacient a planta

Sra. Adriana Soler, infermera de l’Àrea d’Hospitalització Quirúrgica

14.00h Complicacions postquirúrgiques més freqüents i el seu maneig

Dra. Mireia Serra, cap del Servei de Cirurgia Toràcica

14.15h Discussió

14.30h TORNEIG ONLINE DE LA JORNADA

Moderador:
Dr. Sergi Call, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica

14.55h Conclussions

Dr. Sergi Call, cap clínic del Servei de Cirurgia Toràcica

15.00h Aperitiu

SABER MÉS