Asseguradora

Durant l’any 2018, les primes del sector assegurador en el seu conjunt van créixer un 1,49%, malgrat el retrocés de les assegurances de Vida que van decréixer un 1,40% degut principalment a l’evolució negativa del negoci d’estalvi, però que va ser més que compensat per l’evolució del negoci de No Vida que va assolir un creixement del 3,98%.

En aquest sentit destaca, un any més, el ram de Salut amb un creixement del 5,6%. A Catalunya, el creixement encara va ser una mica superior assolint un 5,7%.

La taxa de sinistralitat es va situar en un 75,5% (68,3% en el negoci de No Vida), 3,1pp (1,4pp en el negoci de No Vida) inferior a l’assolida l’any 2017.

Els nivells de capital de solvència de totes les entitats del sector a tancament de 2018 representen un 234%, xifra una mica inferior a l’existent a tancament 2017 en 7pp percentuals, però que un any més, mostra la fortalesa del sector.
Com es pot veure en l’anterior quadre de dades econòmiques, l’evolució del negoci assegurador de MútuaTerrassa durant el 2018 ha estat, un any més, positiva.

El volum de primes totals ha assolit més d’11,6 milions d’euros que representa un creixement del 2,3% respecte l’any anterior. En aquest sentit, destaca el creixement del ram d’assistència sanitària (principal de la nostra activitat) amb un 6,6%, 1pp superior a l’aconseguit pel global del sector assegurador en tot l’estat espanyol.

La ràtio combinada del negoci de No Vida ha pujat 2,1pp per situar-se en el 98,7% empès per l’increment de 3,6pp de la sinistralitat neta.

En termes de solvència, destaquem que s’acompleix àmpliament els requisits de capital que estableix la normativa de Solvència II. En aquest sentit, l’Asseguradora presenta una ràtio de solvència sobre el Capital obligatori i sobre el Capital mínim d’un 573% i 2.110%, respectivament.