Estada formativa professionals estrangers

Professionals estrangers

Aquestes estades estan dirigides a especialistes o especialistes en formació d'hospitals estrangers. Estan regulades pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualat, que ha de donar la seva autorització.

El procediment per la gestió de les estades es detallen a continuació i s’han de seguir rigorosament, tant les gestions que es realitzen en el propi centre com les que es detallen a la web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat:

  • La persona interessada contacta amb el servei / la unitat docent (*UD) receptor/a. La sol·licitud s'haurà de sol·licitar amb temps mínim de 6 mesos i tenint en compte els terminis que marca el Ministeri per a la presentació de sol·licituds d'estades formatives (veure en el punt nº5)
  • El servei/la *UD, si ho accepta, sol·licitarà la conformitat al nostre Comitè de Docència a traves d’un formulari intern específic amb les dades de l’interessat i la documentació (conformitat del centre emissor, breu currículum i títol universitari o d’especialista)
  • El Comitè de Docència, si ho accepta, sol·licitarà l'informe favorable a la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària (DGORS), que és l'òrgan competent en matèria de formació especialitzada de la nostra comunitat autònoma.
  • El Comitè de Docència enviarà a l'interessat la resolució del comitè de docència i l'informe favorable de la comunitat autònoma de Catalunya.
  • La persona interessada emplenarà el formulari específic de la pàgina del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, adjuntant els dos informes d'acceptació (el del CD i el de la Direcció general) i enviarà per correu ordinari la documentació necessària tal com indica la normativa del Ministeri.
La informació corresponent dels requisits i períodes per gestionar les sol·licituds d’estades que s'han de realitzar per la web del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat es detallen al següent enllaç:
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/formacion/estanciasFormativasEx/
  • El Ministeri ens comunicarà a l'interessat i al Comitè de Docència la resolució sobre l'estada sol·licitada.
  • El Comitè de Docència comunicarà també a l'interessat la resolució definitiva del Ministeri de Sanitat per a l'estada formativa sol·licitada.
  • NOTA IMPORTANT: No es donarà per confirmada cap estada formativa al nostre centre fins que el comitè de docència no rebi la conformitat per part del Ministeri. La conformitat definitiva l'envia el Ministeri, no depèn del centre!

Us recordem que l'interessat / la interessada s'ha de posar en contacte amb el servei pertinyent de destinació on vulgui fer l'estada formativa.
Veure les unitats docents

  • Guía de solicitud de estancias formativas para profesionales extranjeros (PDF 0.63 MB) Descarregar