L'Asseguradora

Evolució sector assegurador

Durant l’any 2019, les primes del sector assegurador en el seu conjunt van decréixer un 0,42%, arrossegat pel retrocés de les assegurances de Vida que van decréixer un 5,1%, degut en bona mesura al descens dels tipus d’interès, i que en part va ser compensat per la bona evolució del negoci de No Vida que va assolir un creixement del 3,4%. En aquest sentit destaca, un any més, el ram de Salut amb un creixement del 4,8%.

La taxa de sinistralitat en el negoci de No Vida es va situar en un 68,8% que suposa un descens de 0,9 pp respecte l’any 2018 (69,7%).

Els nivells de capital de solvència de totes les entitats del sector, a tancament de 2019, representen un 234%, xifra una mica superior a l’existent a tancament 2018 en 2,6pp, i que un any més mostra la fortalesa del sector.

Evolució MútuaTerrassa

Com es pot veure en l’anterior quadre de dades econòmiques, l’evolució del negoci assegurador de MútuaTerrassa durant el 2019 ha estat, un any més, positiva.

El volum de primes totals ha assolit més de 11,7 milions d’euros que representa un creixement de l'1'4% respecte l’any anterior. En aquest sentit, destaca el creixement del ram d’assistència sanitària (principal de la nostra activitat) amb un 2,9%.

La sinistralitat neta de No Vida ha millorat 1,9pp respecte l’any anterior, situant-se en un 69,3%, fet que ha facilitat que el rati combinat No Vida millori en 1,7pp per situar-se en el 97%.

En termes de solvència, destaquem que s'acompleixen àmpliament els requisits de capital que estableix la normativa de Solvència II. En aquest sentit, l’Asseguradora presenta una ràtio de solvència sobre el Capital de Solvència obligatori i sobre el Capital de Solvència mínim d’un 577% i 2.302%, respectivament.