El Dr. Pere Almagro col·labora com a representant de la Societat Espanyola de Medicina Interna en l'actualització de la Guia espanyola de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (GesEPOC)

Aquesta setmana s'ha publicat a la revista Archivos de Bronconeumología l'article: Actualización 2021 de la Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Tratamiento farmacológico de la EPOC estable, en el que ha participat com a coautor el Dr. Pere Almagro, cap clínic del servei de Medicina Interna de l'HUMT, en representació de la Societat Espanyola de Medicina Interna.
La GesEPOC és una guia de pràctica clínica elaborada amb la col·laboració de totes les societats científiques implicades en el tractament de la MPOC i del Fòrum Espanyol de Pacients. GesEPOC va néixer l'any 2012, sent aquesta la tercera actualització de la guia, que ha assolit una àmplia difusió en diversos països. Les seves recomanacions es basen en una avaluació de l'evidència mitjançant la metodologia GRADE, mitjançant preguntes PICO ( Pacient, Intervenció, Comparació i Resultats). Les preguntes PICO, plantejades pel comitè executiu de GesEPOC van ser plantejades a la iniciativa Cochrane Iberoamericana que es va encarregar de la revisió sistemàtica de la literatura i els diferents metaanàlisis.
El procés de Tractament de la MPOC comprèn quatre etapes: 1) diagnòstic, 2) determinació de el nivell de risc, 3) tractament inhalat inicial i de continuació i 4) identificació i abordatge dels trets tractables. Per a l'elecció del tractament inhalat els pacients d'alt risc es dividiran en tres fenotips: no aguditzador, aguditzador eosinofílic i aguditzador no eosinofílic.
Els trets tractables comprenen uns de tipus general, que s'han d'investigar en tots els pacients, com el tabaquisme o la tècnica inhalatòria i altres més específics, que afecten sobretot als pacients greus, com la hipoxèmia crònica o la infecció bronquial crònica.
La base del tractament de la MPOC la constitueixen els broncodilatadors de llarga durada en monoteràpia o en combinació segons el nivell de risc del pacient. Els pacients aguditzadors eosinofílics han de rebre corticosteroides inhalats i els no eosinofílics requereixen una avaluació més detallada per escollir la millor opció terapèutica.
La nova GesEPOC també inclou recomanacions sobre la retirada de corticosteroides inhalats i sobre la indicació de tractament amb alfa-1 antitripsina. GesEPOC suposa una aproximació al tractament de la MPOC més individualitzada segons les característiques clíniques dels pacients i el seu nivell de risc o de complexitat.
L'article també recull un espai sobre Covid-19 i la MPOC, en el que estudien els efectes de de la covid-19 en el pacients diagnosticats amb MPOC i com aquesta infecció ha condicionat el maneig d'aquests pacients.
En els propers mesos es publicaran la resta d'apartats de GesEPOC com el tractament no farmacològic de la MPOC, de les comorbiditats associades o el tractament pal·liatiu en els pacients amb malaltia més avançada.